Get Adobe Flash player
Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Sarawak

วันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตอนรับMr.Samsu Rizal กงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ณ คณะเกษตรศาสตร์

 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2563 ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดชัยเพ็ชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์ ต้อนรับ Mr Samsu Rizal กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพื้นที่ต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ท่านกงสุลได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ 
 

กงสุลอินโดนีเซียฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม พบตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 รองอธิการ ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ และ นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเข้าพบท่านซัมซู ริซัล กงสุลอินโดนีเซียฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม  และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด เพื่อหารือและร่วมหาแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านต่างๆกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย
 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขออาสาสมาุครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังแนบ หากประสงค์ขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียด และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่าน อีเมล internationalaffairs.rmutsv@gmail.com ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-317142
 
 

ต้อนรับอดีตท่านเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย และ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม

 
เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับท่าน Dr.h.c Rolf Schulze อดีตท่านเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเรื่องโอกาสและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งจากทางเยอรมนีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
       

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Camp 2020)

 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียด เงื่อนไขและส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และประวัติการทำกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อคณะข

Call for Papers: The 7th Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020

 The Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020 Calls for Papers.

มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ร่วมกับ บริษัท Organic Scientific

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ.สุวัจน์ ธัญรส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMoU กับบริษัท Organic Scientific เพื่อร่วมกันนำกันชงและกัญชา มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจากบริษัท Organic Scientific เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
 

มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ ต้อนรับ​คณะตัวแทน​ผู้บริหาร​จาก Universitas Brawijaya ประเทศ​อินโดนีเซีย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากUniversitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อประชุมหารือและเแลกเปลี่ยนเรื่องการเรียนการสอนร่วมกัน