Get Adobe Flash player
Home

โครงการErasmus+และทุน Erasmus

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ และทุนErasmus ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2563เวลา 09.00-12.010 น. ณ ห้องประชุม LRC 2 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดดังหนังสือแนบ