Get Adobe Flash player
Home

ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus Global ประเทศอาร์เจนตินา

 ด้วยสาธารณรัฐอาร์เจนตินาจัดโครงการ “Campus Global” ให้ทุนการศึกษาสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัยเดินทางมาศึกษาในประเทศอาร์เจนตินา และศิลปินชาวอาร์เจนตินาเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ โดยจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก และการผึกอบรมต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการสมัครตามเว็บไซต์ https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero หรือเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ http://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales/campus-global และ QR Code ดังแจ้ง