Get Adobe Flash player
Home

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Camp 2020)

 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียด เงื่อนไขและส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และประวัติการทำกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อคณะของนักศึกษาผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมาที่ internationalaffairs.rmutsv@gmail.com ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562เวลา 16.30 น. เท่านั้น สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-74317-142