Get Adobe Flash player
Home

ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสhมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 (บุคลากร)

        ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นั้น งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง โดยผ่านจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ หรือส่งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ internationalaffair.rmutsv@gmail.com ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. เท่านั้น