Get Adobe Flash player
Home

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Cap 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี2561

 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Cap 2018) ในระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยฯ และ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครพร้อมใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ และส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sbtong_06@hotmail.com  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560