Get Adobe Flash player
Home

เกี่ยวกับเรา

 


 


 

          มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิชาการที่ได้ระดับคุณภาพสากล และใช้เป็นส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวิชาการโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้   แผนพัฒนาอุดมศึกษาก็ได้เน้นถึงความจำเป็นในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย   มหาวิทยาลัยฯ  จึงถือเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งที่จะสนองนโยบายและเป้าหมายของประเทศในด้านนี้ โดยได้เตรียมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ  ในลักษณะการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  ความร่วมมือทางการวิจัย  การสอนและการสร้างหลักสูตรร่วมกัน  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  การจัดตั้ง  และดำเนินการศูนย์ทางวิชาการสาขาต่าง ๆ  ในระดับภูมิภาค

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ :

 
 
 
1. เป็นหน่วยกลางในการติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ    ริเริ่มประสานงาน  และดำเนินการโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  ทั้งทางด้านการศึกษา  วิจัย  ฝึกอบรม  การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  การดูงาน  การประชุมทางวิชาการกับต่างประเทศ  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  การจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ทางวิชาการสาขาต่าง ๆ  ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
 
 
 
2.   เป็นหน่วยกลางในการให้บริการด้านพิธีการต่าง ๆ  เช่น   การรับรอง  และการจัดดูงานสำหรับแขกต่างประเทศ  การอำนวยความสะดวกด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า  สำหรับข้าราชการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวต่างประเทศ  การดำเนินพิธีการทางภาษีศุลกากร  และเอกสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงการร่วมมือกับต่างประเท
 
 
 
3. เป็นหน่วยงานในการตั้ง ขอตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการเจรจาธุรกิจ ทั้งที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และจากแหล่งทุนอื่น ๆ และดำเนินการด้านงบประมาณอื่น ๆ อันเนื่องกับกิจการต่างประเทศ
 
 
 
4.  เป็นหน่วยงานเลขานุการรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดสรรทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน
 
 
 
5.  เป็นหน่วยงานดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ  นักศึกษา  และอาคันตุกะชาวต่างประเทศ  ทั้งทางด้านที่พัก  การเดินทาง  การศึกษา  และความเป็นอยู่
 
 
 
6.  เป็นฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือและประมวลผลงาน  เพื่อเผยแพร่กิจกรรม  และข้อมูลของมหาวิทยาลัยออกสู่สายตานานาประเทศตลอดจนอำนวยความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานนอกประเทศ  รวมไปถึงการหาสถานที่ศึกษาต่อสำหรับอาจารย์และนักศึกษา
 
 
 
7. เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  การจัดสรรทุนและกิจกรรมด้านต่างประเทศอื่น ๆ  เพื่อการวางแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ
8. ประสานงานกับสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้งานด้านต่างประเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ :
งานทุน

- การดำเนินงานด้านทุนประเภท  1 ก 

- การดำเนินงานด้านทุนประเภท  1

- การดำเนินงานด้านทุนประเภท  2

 

 

งานบริการวิเทศสัมพันธ์

- ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ

- ทำหนังสือเดินทางและวีซ่า

- แปลเอกสาร

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศไปสู่สถานศึกษา

- ติดตามและสรุปผลงานต่างประเทศเพื่อเสนอผู้บริหาร

- ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดทำแผ่นพับ

จัดทำภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นภาษาอังกฤษลงwebsite

 

 

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

- การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเดินทางไปเจรจาในต่างประเทศ

- ผู้บริหารของต่างประเทศเดินทางมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- การแลกเปลี่ยนบุคลากร  นักวิชาการ นักศึกษา  นักวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญ

- ความร่วมมือด้านอาสาสมัคร

- การจัดประชุมสัมมนาฝึกอบรม

ฝึกอบรมสัมมนาโดยวิทยากรต่างประเทศ

ประชุมวิชาการต่างประเทศ

โครงการความร่วมมือต่างประเทศ

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ

โครงการผ่าน  สกอ.   http://www.mua.go.th

โครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th

โครงการผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  http://www.nrct.net