Get Adobe Flash player
Home

ทุนการศึกษาของรัฐบาลโอมาน

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า รัฐบาลโอมานได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และสาขาภาษาและวรรณกรรม ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 200 ริยาลโอมาน หรือประมาณ 518 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหาร) ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ (ยกเว้นค่าทันตกรรม และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการจารจร) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ ปีละ 1 ครั้ง  ผู้ที่สนใจรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อย่อย ทุนการศึกษา หรือ www.bic.moe.go.th หัวข้อย่อย ข่าว (ข่าวทุน) และสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับบ) ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนการศึกษาของรัฐบาลโอมาน) ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
  • รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ โทร. 0 2628 5646 ต่อ 117
  • ใบสมัคร