Get Adobe Flash player
Home

ทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งเรื่องประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวชลธิชา  ประทุมทอง สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chonticha.pra@mua.go.th หรือ chontichaohec@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ "Announcements" ขอให้ส่งใบสมัครไปยังสำนักงานยุทธ์ศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ