Get Adobe Flash player
Home

โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมราวินทรา พัทยา จ.ชลบุรี

 

                          กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติจะจัดโครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั่วทุกภูมิภาค ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่โรงแรมราวิทรา พัทยา จ.ชลบุรี

                          โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการ “Train the Trainers” ที่กรมอาเซียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี     เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อที่  จะสามารถนำความรู้ไปใช้และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้ง จุดประกายความคิดให้เห็นมิติต่าง ๆ ของการเป็นประชาคมอาเซียน สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างกว้างขวางต่อไป

                           ที่ผ่านมา กรมอาเซียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมืออาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

                            สาระสำคัญของการบรรยายครอบคลุมเรื่องแนวคิด ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาและอาจารย์ซึ่งเป็น ผู้ที่มีบทบาทนำในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของเยาวชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสและสามารถรับมือกับความท้าทาย ตลอดจนคุณสมบัติที่คาดหวังจากพลเมืองไทยในยุคปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                            กรมอาเซียนได้จัดเตรียมหนังสือ พร้อมทั้งสื่อความรู้ต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ หนังสือ 58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558 หนังสือการ์ตูน บัวแก้วไขปัญหาประชาคมอาเซียน เอกสารประกอบการบรรยาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่าง ๆ และข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558