Get Adobe Flash player
Home

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2562

 ด้วย IASTE A.s.b.l. (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Association-sans-but-lucratif) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีวัตถุประสงค์ คือแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งกันและกันเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกงานด้านเทคนิคด้วยการทำงานจริงในหน่วยงานภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมในนานาอารยะประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้สมัครเข้าร่วมการเป็นประเทศสมาชิกในนามประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยจัดตั้งเป็นโครงการใช้ชื่อว่าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่าาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค มีหน้าที่หลักคือจัดหาสถานที่ฝึกงานภายในประเทศให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับอุดมศึกษา (ปีที่ 3-4 หรือปริญญาโท-เอก) ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561